Европейски фонд за регионално развитие Иновации и конкуретноспособност

Проект и главна цел:№ BG16RFOP002-2.089-4495-C01 Подкрепа за малки предприятия
с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Бенефициент: ТРАКИЯ - РМ ЕООД 

Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 10.12.2021 г.
Край: 10.03.2022 г.
екологични обекти,строителна механизация,вътрешен транспорт,сондажни услуги - Тракия-РМ ЕООД"Тракия-РМ" ЕООД, гр.Пловдив е търговско дружество, регистрирано през 1991 год.
То е един от правоприемниците на ДФ "РЕДКИ МЕТАЛИ". Дружеството разполага с висококвалифицирани кадри, инженери и специалисти в областта на строителството,
геологопроучвателната и сондажна дейност, автотранспорта, земеделието и др.

"Тракия-РМ" ЕООД е регистриран замеделски производител.

"Тракия-РМ" ЕООД е сертифи-цирана по три международни стандарта EN ISO 9001:2008; EN ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007 и седма година поддържа ин- тегрираната системата за управ ление на качеството, околната следа и здравословни условия на труд.
"Тракия-РМ" ЕООД лицензи-
рана фирма за извършване на
обществен превоз на товари и
превоз на пътници. Прите-
жава разрешение за извършва-
не на периодични прегледи за
проверка на техническата изп-
равност на пътните превозни
средства ІІІ категория.
"Тракия-РМ" ЕООД притежава
разрешение за извършване на
дейност по управление на би-
тови, производствени и опасни
отпадъци.
2013 г., Copyright © "Тракия - РМ" ЕООД
Created by: Ekont Management
гр. Пловдив 4004, ул. "Братя Бъкстон" № 136, тел.: 032/ 69 50 30;
факс: 032/ 67 24 80, e-mail: office@trakia-rm.com